Dla przedsiębiorców

Wsparcie finansowe dla samozatrudnionych z Małopolski

Trwa nabór wniosków o wsparcie w postaci bonu rekompensacyjnego w ramach poszerzonego pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Bezzwrotny bon przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, prowadzających we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadających wpis do CEIDG) niezatrudniających pracowników w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej).

Przedsiębiorca musi spełniać poniższe warunki:

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej);
 • boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75%;
 • w dniu udzielenia pomocy firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz.U.L nr 187 str 1 z późn. zm).;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu.

Wartość bonu, na jaką mogą liczyć prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą to kwota 9 000 zł. Środki te posłużą na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków (m.in. opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych).

Nabór wniosków będzie odbywał się w dwóch, ściśle ze sobą połączonych etapach, a sam projekt realizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.  Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty dostępne  TUTAJ.

Pytania w zakresie bonów dla samozatrudnionych i bonów rekompensacyjnych można kierować za pośrednictwem infolinii MCP (w godzinach od 8.00 do 16.00):

 • tel. 736 838 300,
 • tel. 459 381 443,
 • tel. 459 381 444,
 • tel. 459 381 445,
 • tel. 579 938 707,
 • oraz pod numerem stacjonarnym telefonu: 12 37 69 105.

 

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W związku z nowelizacją przepisów, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zawiadamia, że pożyczka przyznana mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu wraz z odsetkami, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jest to związane z nowelizacją przepisów składających się na tzw. „Tarczę Antykryzysową”.

Nie istnieje już obowiązek składania wniosków o umorzenie przyznanej pożyczki. Weryfikacja spełnienia warunku umorzenia dokonywana będzie przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie.

Dotychczas złożone i nierozpatrzone wnioski o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy będą rozpatrywane bez konieczności dokonywania w nich zmian, bowiem umowy podpisane przez przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed wejściem w życie przepisów nowelizujących ulegają zmianie z mocy prawa w ww. zakresie.

 

Nowe usługi MARR – razem w trudnym czasie 

Dziś epidemia koronawirusa decyduje o przyszłej kondycji i funkcjonowaniu firmy. Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

W ramach wsparcia dla MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, MARR proponuje:

 • usługi doradztwa w zakresie sporządzenia biznesplanów;
 • asystę i doradztwo przy zakładaniu firmy;
 • pomoc w przygotowaniu wniosków dla przedsięwzięć gospodarczych;
 • pomoc w zakresie wniosków o dotacje krajowe i regionalne.
   

MARR zachęca w tym trudnym okresie do dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w warunkach online. Nowa edycja projektu  Małopolskie Bony Rozwojowe Plus  – daje możliwość uzyskania dofinansowanie na szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców nie wychodząc z domu. Więcej informacji:  KLIKNIJ TUTAJ.

MARR opracował dla małopolskich przedsiębiorców  „Poradniki przedsiębiorcy w czasie epidemii koronawirusa”. To zbiór praktycznych informacji o rządowym wsparciu m.in.: Tarcza Antykryzysowa, Tarcza Antykryzysowa 2.0, Tarcza Finansowa, Małopolska Tarcza Antykryzysowa, ograniczenia i działania ochronne. Kompendium wiedzy jest dostępne bezpłatnie  TUTAJ.

„Kupuj lokalnie. Wspieraj polskich przedsiębiorców”, to kolejna akcja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zachęca ona Małopolan do zaopatrywania się w produkty od regionalnych producentów. Wielu z nich swoją działalność przeniosło do Internetu. Dziś pozornie zwykłe zakupy mogą dać szansę na przetrwanie na rynku. Więcej informacji:  KLIKNIJ TUTAJ.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi została uruchomiono  akcja HR-online, czyli możliwość uzyskania zdalnych porad -  TUTAJ.


 

ZUS: Niektórzy zadłużeni też mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek

Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które w 2019 roku miały zadłużenie z tytułu składek za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy. O pomoc mogą się ubiegać za to firmy, które podpisały z ZUS umowę ratalną lub nie opłacały składek np. przez 6 miesięcy.

Przedsiębiorcy, którzy mieli zaległości w 2019 roku poniżej 12 miesięcy, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek. Chodzi np. o sytuacje, kiedy firma nie regulowała należności przez 3 lub 6 miesięcy.

Zgodnie z opinią KE zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Ta pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji, ale dopiero później popadł w kłopoty z powodu epidemii COVID-19.

Z pomocy może skorzystać przedsiębiorca, który wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za czas równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale rozłożył dług na raty, podpisując z ZUS odpowiednią umowę (przed 31 grudnia 2019 r.).

W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i ubiegają się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek.
 

Zwolnienie ze składek

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, które zgłaszają do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzone zmiany w tarczy antykryzysowej 2.0 przewidują również, że o zwolnienie mogą ubiegać się firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek, które wykazują w deklaracjach rozliczeniowych.

Grupa podmiotów uprawnionych do zwolnienia z opłacenia składek poszerzyła się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób, które zgłaszają do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.
 

 

Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców

Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki płynnościowe są udzielane przez instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki będą udzielane do końca roku 2020 r.

Finansowana z funduszy europejskich pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • maksymalna wartość jednostkowej pożyczki - do 15 mln zł;
 • okres spłaty pożyczki - do 6 lat;
 • oprocentowanie - 0%;
 • karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki;
 • wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki);
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę.


Wnioski o pożyczkę można składać przez Internet na stronie instytucji finansującej lub poprzez punkty obsługi klienta.

Przedsiębiorców z województwa małopolskiego, opolskiego i śląskiego obsługuje Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, które współpracuje z następującymi Instytucjami Otoczenia Biznesu, będącymi Funduszami Pożyczkowymi:

 • FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.,
 • FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA,
 • MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A,
 • TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
 • CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SP. Z O.O.,
 • AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.,
 • STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU.

Więcej informacji:

 • na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego - KLIKNIJ TUTAJ
 • oraz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości - KLIKNIJ TUTAJ.


 

Zatrudnianie cudzoziemców: nowe przepisy prawne

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zwraca się z prośbą do wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców o zapoznanie z nowymi przepisami prawnymi, dotyczącymi pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Informacje można uzyskać na stronie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

Z uwagi na wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nastąpiły zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących legalnego pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacje można uzyskać:ZUS: Więcej osób i firm skorzysta z tarczy

Bez progu przychodu przy postojowym dla prowadzących działalność, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm, które zgłaszają od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej. W sobotę 18 kwietnia weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek

Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Podmioty uprawnione do zwolnienia ze składek poszerzyły się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób, które są zgłoszone do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Świadczenie postojowe

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Przedsiębiorca lub osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną, będzie musiała złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez naliczania odsetek

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej elektronicznie. Znacząco to zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.
 

ZUS prosi o staranne wypełnianie wniosków o tarczę

Na jakie błędy trafiają eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? To najczęściej niepodpisywanie oświadczeń. Brak podpisu powoduje, że wniosek zamiast do realizacji musi zostać uzupełniony. W tym przypadku wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. Znacznie wydłuża to czas na przykład wypłaty postojowego czy wydanie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek.

Zdarzają się też inne błędy. To np. podpisywanie się imieniem i nazwiskiem z wzorów ZUS. Na swojej stronie internetowej ZUS udostępnił wzór poprawnie wypełnionego wniosku, który jest podpisany, jako Jan Kowalski. Niestety niektóre osoby przepisują wzór bezrefleksyjnie.

Nie tylko podpis stanowi problem. Przedsiębiorcy często dopisują niepotrzebne informacje we wnioskach w różnych miejscach. Zdarzają się również przypadki, że zamiast wynagrodzenia miesięcznego wpisywana jest stawka godzinowa lub błędny numer rachunku bankowego. ZUS apeluje o staranne wypełnianie dokumentów. To decyduje o terminie wypłaty świadczenia. Wnioski z błędami wymagają postępowania wyjaśniającego.

Wiele wniosków wpływało na różne e-maile placówek ZUS, co jest błędem. Takie osoby muszą ponownie złożyć podpisany wniosek. Wnioski do ZUS można składać elektronicznie (za pomocą PUE) lub papierowo. Wszelkie informacje na temat tego: kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -  www.zus.pl.
 


 

Zmiany we wnioskach i umowach o pomoc realizowaną przez urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie uległy treści wniosków i umów dotyczące pomocy realizowanej przez urzędy pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Aktualne wzory do odpowiednich form pomocy dostępne są pod poniższymi linkami lub na portalu  praca.gov.pl  w przypadku elektronicznego składania wniosku.

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy:

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców -  KLIKNIJ TUTAJ.
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych  -  KLIKNIJ TUTAJ.
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców  -  KLIKNIJ TUTAJ.
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych  -  KLIKNIJ TUTAJ.

Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -  KLIKNIJ TUTAJ.

Wnioski należy składać do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 

#SolidarnizBiznesem - KIG dla mikroprzedsiębiorców

Zapraszamy Was do włączenia się w akcję „Nie pozwolę Ci się zamknąć” czyli jak możesz pomóc mikroprzedsiębiorcom? Akcja Krajowej Izby Gospodarczej opiera się na systemie zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych w przyszłości. Poniżej znajduje się regulamin akcji  TUTAJ 

Platforma DzialajmyRazem.pl -  przedsiębiorcy ruszają na pomoc szpitalom oraz innym jednostkom ratującym życie

Przedsiębiorcy na co dzień dbają o lokalne społeczności, dostarczając usługi i dając pracę, a w trudnych chwilach potrafią się dodatkowo zmobilizować i pomimo ciężkiej sytuacji gospodarczej ruszyć na pomoc szpitalom oraz innym jednostkom ratującym życie, niezależnie od tego, czy są to służby medyczne czy np. straż pożarna.

Każdy, kto ratuje życie innych, zasługuje na największy szacunek i wsparcie. Dlatego też niezależnie od tego, co jest aktualnie potrzebne, przedsiębiorcy starają się pomagać, rozwiązując najbardziej palące potrzeby. Czasem jest to zakup lub dostarczenie sprzętu ochronnego, czasem druk 3D specjalistycznych części, jeszcze kiedy indziej dostarczenie cateringu.

W czasie pandemii nic nie liczy się tak bardzo, jak walka ze wspólnym wrogiem. Platforma  DzialajmyRazem.pl  powstała właśnie po to, by wspólnie starać się wygrać nierówną walkę z niewidocznym wrogiem. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę  O nas  lub przeczytaj  Pytania i odpowiedzi. 

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców i pracowników

W dniu 31 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników w związku z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. Głównym celem jest ochrona zatrudnienia, a także zachowanie płynności finansowej w firmach. Więcej informacji:  KLIKNIJ TUTAJ. 

Zdalne porady specjalistów do spraw Funduszy Europejskich

Nie wychodząc z domu można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów do spraw Funduszy Europejskich. Dowiedz się jak pozyskać unijne wsparcie. Wszystkie niezbędne informacje zdobędziesz poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pomocą Skype-a. Skorzystaj już dziś!

Infolinia:  (12) 616 06 16

Mail:  fem@umwm.malopolska.pl

Skype:

Punkt Informacyjny w Krakowie:
Login:  fem@umwm.malopolska.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie:
Login:  fem.tarnow@umwm.malopolska.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu:
Login:  fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu:
Login:  fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie:
Login:  fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl 

Wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu

Wszystkie sprawy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) możesz załatwić przez Internet. Do podpisania wniosku użyj Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rozwoju  TUTAJ 

Powiatowe Urzędy Pracy udzielają wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej

Wsparcie realizowane przez niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorców.    Wnioski należy składać do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności!  Szczegółowe informacje dot. warunków udzielenia pożyczki i ewentualnego umorzenia  TUTAJ


 

ZUS: Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości  TUTAJ. Aby wypełnić uproszczony wniosek wystarczy podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy i nie ma możliwości opłacenia w terminie należności.W formularzu należy zaznaczyć, o co wnioskujemy. Czy o odroczenie terminu płatności składek, czy o zawieszenie układu ratalnego albo spłaty w ramach już zawartej umowy o odroczenie.  Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem  Platformy Usług Elektronicznych (PUE)pocztą  lub  złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony, to ZUS wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją sprawdzić, podpisać i przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.