Usługi dodatkowe

Rodzaje usług dodatkowych zostały określone Uchwałą Nr IX N/251/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

1. Rodzaj dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów, świadczonych przez Gminę (poprzez złożenie deklaracji lub poprzez wykonanie usługi przez spółkę gminną) na rzecz właścicieli nieruchomości w zależności od typu nieruchomości określa załącznik nr 1 – KLIKNIJ TUTAJ.

2. Wysokość opłaty za świadczenie usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowy jednorodzinnej, zabudowy wielolokalowej, oraz dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku w okresie kwiecień - październik dla odbioru odpadów zielonych - skoszona trawa, liście, drobne gałęzie gromadzonych w przeznaczonych na ten cel workach foliowych o pojemności 120 l wynosi: – 6,00 zł za 1 sztukę worka.

3. Wysokość kwoty za świadczenie usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wysokość kwoty za świadczenie usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 2 odbioru pozostałych odpadów (poza odpadami zielonymi - skoszona trawa, liście, drobne gałęzie), wymienionych w załączniku nr 1 będzie ustalona i realizowana na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy Miejskim Zakładem Usługowym w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, a właścicielem nieruchomości.

4. Kwota za odbiór odpadów, o których mowa w pkt 3 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowy jednorodzinnej, zabudowy wielolokalowej, oraz dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku w okresie kwiecień - październik będzie ustalona na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów transportu oraz ewentualnego załadunku, z zastrzeżeniem pkt 5 i pkt 6. Koszt zagospodarowania odpadów wymienionych w załączniku nr 1 (oprócz zmieszanych odpadów budowlano-remontowych, w tym styropianu zabrudzonego i odpadów zielonych- gałęzie, konary, pnie drzew) dla tych właścicieli jest wliczony w koszt Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Skawina.

5. Do kwoty za odbiór zmieszanych odpadów budowlano-remontowych, w tym styropianu zabrudzonego zostanie doliczona kwota za zagospodarowanie tych odpadów według wagi netto, a faktura za zagospodarowanie będzie dołączona do faktury za odbiór tych odpadów.

6. Do kwoty za odbiór odpadów zielonych - gałęzie, konary, pnie drzew zostanie doliczona kwota za zagospodarowanie tych odpadów według wagi netto, a faktura za zagospodarowanie będzie dołączona do faktury za odbiór tych odpadów.

7. Kwota za odbiór odpadów, o których mowa w pkt 3 uchwały dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie ustalona na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów transportu, ewentualnego załadunku oraz kosztów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. Do kwoty za odbiór odpadów zostanie doliczona kwota za zagospodarowanie tych odpadów według wagi netto, a faktura za zagospodarowanie będzie dołączona do faktury za odbiór tych odpadów.

8. Odpady odbierane w ramach usług dodatkowych, poza zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz zmieszanymi odpadami budowlano-remontowymi, w tym styropianu zabrudzonego, będą kierowane do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8, celem zagospodarowania.

9. Zmieszane odpady komunalne będą dostarczane do punktu przeładunkowego dla tych odpadów, celem zagospodarowania.

10. Zmieszane odpady budowlano-remontowe, w tym styropian zabrudzony, o których mowa w pkt 5 będą przekazywane do przedsiębiorców celem zagospodarowania (odzysk, recykling i unieszkodliwienie), posiadających uzgodnienia określone przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

11. Zapotrzebowanie na usługę, o której mowa w pkt. 2, należy zgłosić w formie deklaracji na usługę dodatkową, której wzór stanowi załącznik nr 2 – KLIKNIJ TUTAJ.

12. Deklaracja na usługę dodatkową może być złożona tylko przez właściciela nieruchomości, posiadającego złożoną deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina.

13. Deklarację, o której mowa w pkt 11 należy złożyć na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem skorzystania z usługi dodatkowej.

14. Zapotrzebowanie na usługę, o której mowa w pkt 3, należy zgłosić bezpośrednio do Miejskiego Zakładu Usługowego w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, w formie pisemnej przy pomocy poczty elektronicznej mzu.dzialuslugowy@poczta.fm, telefonicznie 12 357-20-47 wew. 1 lub osobiście. Tryb i forma zgłaszania będzie udostępniona na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Usługowego w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 www.mzu.skawina.com.pl oraz na stronie internetowej Gminy Skawina: www.gminaskawina.pl.

15. Termin wykonania usługi, o której mowa w pkt 2 uchwały realizowany jest w okresie kwiecień-listopad, w dniu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, na podstawie deklaracji oraz zgłoszenia odbioru jednorazowego lub częstszego, co najmniej jeden dzień roboczy (poniedziałek-piątek) przed planowanym terminem odbioru odpadów.

16. Przyjmuje się formę zgłoszenia:

17. Usługa odbioru odpadów zielonych – skoszona trawa, liście, drobne gałęzie będzie realizowana w przeznaczonych na ten cel workach foliowych o pojemności 120 l, w kolorze czarnym, opisanych Gmina Skawina – odpady zielone, wydawanych po złożeniu deklaracji:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pokój 1 Wydział Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu;
  • w Miejskim Zakładzie Usługowym w Skawinie, ul. Piłsudskiego 25 w godzinach pracy zakładu lub;
  • w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8 w godzinach pracy punktu.

18. Koszt worka jest wliczony w koszt usługi dodatkowej za odbiór tych odpadów.

19. Płatność za wykonanie usługi dodatkowej, o której mowa w pkt 2, świadczonej przez Gminę, uiszcza się w terminie do 14 dni od dnia złożenia deklaracji na usługę dodatkowa, na przydzielone indywidualne subkonto do rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. Termin wykonania usługi dodatkowej, o której mowa w pkt 3 będzie ustalany indywidualnie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Miejskim Zakładem Usługowym w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, według kolejności składanych zgłoszeń, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia.

21. Termin płatności za wykonaną usługę dodatkową, o której mowa w pkt 3 będzie regulować umowa cywilno-prawna z Miejskim Zakładem Usługowym w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.