EKO-TEAM

Projekt pn. „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Podstawowym celem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Cel projektu EKO-TEAM wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy członkowskie Stowarzyszenia, uznając w Uchwale nr 14/IV/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 29 sierpnia 2017 r., poprawę jakości powietrza, jako dziedzinę współpracy metropolitalnej, deklarując tym samym prowadzenie skoordynowanych działań w tym zakresie. Realizacja projektu EKO-TEAM powinna przyczynić się ponadto, do efektywnego wdrażania zapisów Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.

Na mocy planowanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Metropolia Krakowska zobowiąże się do 3-letniej realizacji projektu pn. EKO-TEAM, który zakłada osiągnięcie efektu w postaci zrealizowania inwestycji, przyczyniających się do podniesienia efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawy jakości powietrza, o sumarycznej wartości 48 mln euro. Gmina Skawina zawrze odpowiednio umowę regulującą zasady realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Realizacja projektu nastąpi w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r.
Gmina Skawina w ramach planowanego projektu otrzyma dofinansowanie na poziomie 90% kosztów wynagrodzeń pięciu ekodoradców realizujących pomoc dla mieszkańców.

W ramach projektu finansowani są następujący ekodoradcy:

Jednocześnie przystępując do realizacji projektu Gmina Skawina zobowiąże się w okresie trwania projektu do zrealizowania następujących wskaźników rzeczowych:

  • wymiana źródeł ciepła [liczba sztuk] - 2553
  • termomodernizacja [liczba obiektów] - 133
  • OZE [liczba instalacji] - 519
  • szacowane ogółem koszty inwestycji wynikających z pomocy doradców [EUR] – 4 867 540.

Wartość otrzymanego dofinansowania w lata 2020 – 2023 wyniesie: 295 200 EURO.


 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.