Czysta Energia Blisko Krakowa

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna
DZIAŁANIE: 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
PODDZIAŁANIE: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
WARTOŚĆ PROJEKTU: 28 437 011,97 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  15 208 587,93 zł

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa”  realizowany jest przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Liderem projektu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa.

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gmin Partnerskich. Realizacja projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” przyczyni się do wyeliminowania, bądź zmniejszenia pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne lub budynki użyteczności publicznej.

Informacje dotyczące sprzętu oferowanego w ramach projektu dostępne są na dedykowanej projektowi stronie wykonawcy:

Przewidywana liczba zakupionych i montowanych jednostek wytwarzających w ramach projektu:
1)      kolektory słoneczne – 333 szt. (w tym Gmina Skawina 154 szt.)
2)      instalacje fotowoltaiczne – 583 szt. (w tym Gmina Skawina 128 szt.)
3)      pompy ciepła – 104 szt. (w tym Gmina Skawina 25 szt.)
4)      kotły na biomasę – 360 szt. (w tym Gmina Skawina 212 szt.)

Projekt kierowany jest do osób mieszkających na ich obszarze, które są zainteresowane montażem instalacji grzewczej wytwarzającej energię cieplną i elektryczną, wykorzystującą odnawialne źródła energii.

Informacji o projekcie udziela:
Dawid Kapusta
Tel.  12 277 01 67
d.kapusta@gminaskawina.pl
Wydział Ochrony Powietrza
Ul. Rynek 12 ( wejście od ul. Krzywej)
32-050 Skawina
 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera - LGD Blisko Krakowa: TUTAJ oraz wykonawcy: INERGIS S.A.: TUTAJ

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów instalacji w projekcie:

INSTRUKCJA DLA MIESZKAŃCA GMINY SKAWINA uczestniczącego w projekcie. „Czysta Energia Blisko Krakowa”

Krok 1. Gmina przekazuje Wykonawcy (firma Inergis S.A.)  listę Mieszkańców, którzy złożyli wniosek do udziału w projekcie. Kolejność na liście ustalana jest wg. kolejności wpływu wniosku do Gminy.

Krok 2. Wykonawca telefonicznie kontaktuje się z Mieszkańcem, aby potwierdzić chęć udziału w Projekcie oraz umówić się na
Ocenę Techniczną, polegającą na spotkaniu Mieszkańca z Wykonawcą w miejscu realizacji inwestycji.

Krok 3. Wykonawca podczas Oceny Technicznej u Mieszkańca:

1)      dokonuje przeglądu w zakresie technicznej możliwości montażu, podłączenia i efektywności instalacji OZE (w szczególności analizy ilość dostępnej powierzchni dachu / gruntu dla modułów fotowoltaicznych czy paneli solarnych, wytrzymałości dachu, stanu sieci elektrycznej, dostępnego miejsca w kotłowni, itp.).

2)      uzgadnia z Mieszkańcem niezbędne szczegóły związane
z planowanym montażem, m.in. miejsce posadowienia instalacji (paneli, zbiorników, pompy, kotła), trasę przebiegu przewodów.

3)      sporządza dwa egzemplarze Protokołu z Oceny Technicznej (jeden egzemplarz tego dokumentu otrzymuje mieszkaniec), który zawiera w szczególności: imię i nazwisko beneficjenta projektu,  adres lokalizacji instalacji, rodzaj instalacji, wynik Oceny Technicznej (pozytywny lub negatywny) oraz załączniki do Protokołu, które stanowią:

a.      Ustalenia z Oceny Technicznej - zawierające w szczególności ustalenia z wykonanego przeglądu i ustalenia  związane
z montażem Dokument sporządzany w jednym egzemplarzu,

kopię mieszkaniec może otrzymać od Wykonawcy mailowo w formie skanu,

b.      Oświadczenia i upoważnienia - zawierające w szczególności szereg zgód niezbędnych do dalszej realizacji instalacji
u mieszkańca.

c.      Zalecenia -  określające (w razie potrzeby), jakie czynności dodatkowe i w jakim terminie Mieszkaniec powinien wykonać

Krok 4.  Mieszkaniec (w razie potrzeby) wykonuje czynności dodatkowe opisane w "Zaleceniach". O wykonaniu zaleceń (czynności dodatkowych) Mieszkaniec informuje Wykonawcę mailowo (e-mail: biuro2@inergis.pl) lub za pośrednictwem formularza na stronie www.inergis.pl/bliskokrakowa/ . W przypadku braku wykonania zaleceń w ustalonym terminie,  Mieszkaniec może zostać obciążony przez Wykonawcę dodatkowymi kosztami  w wysokości 500 zł, a montaż zostanie wstrzymany do czasu wykonania zaleceń .

Krok 5. Mieszkaniec,  po otrzymaniu Protokołu z Oceny Technicznej, w ciągu 7 dni,  telefonicznie lub mailowo kontaktuje się z Gminą celem uzgodnienia szczegółów związanych z podpisaniem  umowy z Gminą (np. termin podpisania umowy i realizacji inwestycji, wysokości wkładu własnego). Urzędnik ustali dogodny sposób i formę podpisania umowy.

Krok 6. W uzgodnionym terminie Mieszkaniec podpisuje umowę z Gminą. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie przez Mieszkańca:

a.    potwierdzenia przelewu wpłaty całości wkładu własnego na konto Gminy. Nr konta 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001, opis przelewu: Imię i nazwisko i dopisek "Czysta energia Blisko Krakowa". Wysokość wkładu własnego na str. 4.

         
 

b.    dokumentu potwierdzającego prawo własności do domu (budynku) np. numer księgi wieczystej.

c.    podpisanego Protokołu z Oceny Technicznej (kopia) zawierającego pozytywny wynik Oceny Technicznej.

Krok 7. Po podpisaniu umowy Gmina przekazuje Wykonawcy informację o  konieczności montażu instalacji u Mieszkańca. Dogodną datę montażu Wykonawca bezpośrednio ustala z Mieszkańcem.

Krok 8. Po wykonaniu montażu Wykonawca przeszkoli Mieszkańca w  zakresie prawidłowego użytkowania instalacji.

Krok 9. Wykonawca ustala z Mieszkańcem datę odbioru instalacji, przy czym odbiór dokonywany z udziałem inspektora nadzoru. Protokół odbioru instalacji podpisywany jest przez Mieszkańca, Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru.

Krok 10. Instalacja w okresie trwałości projektu (tj. 5 lat od otrzymania płatności końcowej w projekcie) jest własnością Gminy. Po upływie tego czasu przechodzi na własność Mieszkańca.

Krok 11. Dotyczy mieszkańców instalujących fotowoltaikę:

a.      Po wykonaniu montażu Mieszkaniec pisemnie upoważnia Wykonawcę do załatwienia formalności z dystrybutorem energii elektrycznej / Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przygotowania aktualizacji umowy z dostawcą energii i montażu nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (licznika dwukierunkowego)

b.      Po załatwieniu formalności przez Wykonawcę, Mieszkaniec podpisuje aneks do umowy  z dostawcą energii i otrzymuje możliwość włączenia instalacji i „gromadzenia” energii w sieci.

c.      W okresie eksploatacji instalacji mieszkaniec rozlicza się z  dostawcą energii w ustalonych  w umowie okresach rozliczeniowych, np. półrocznych.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.