STOP SMOG

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) uruchomiło nowy instrument pomocowy w ramach programu Stop SMOG, który dedykowany jest dla najmniej zamożnych osób. Pomoc będą mogły otrzymać osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z gminą miały określony ustawą średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w rozumieniu  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o dodatkach mieszkaniowych, dochód nie może  przekraczać  175%  kwoty  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie jednoosobowym  i  125%  tej  kwoty  w  gospodarstwie  wieloosobowym).

28 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko podpisał porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu  w ramach programu STOP Smog, termomodernizacji 300 budynków jednorodzinnych w latach 2019–2022.

Gmina Skawina w ramach realizacji porozumienia zawartego z MPiT otrzyma środki na pomoc mieszkańcom w termomodernizacji 300 budynków. Wartość dofinansowania wynosi: 11 130 000,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w latach: 2019 – 2021. Inwestycje będą realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, a następnie nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez Gminę Skawina. Gmina Skawina zagwarantuje realizację celów termomodernizacji. Nowy instrument pomocy dedykowany jest w szczególności osobom, które nie zawnioskują o środki w ramach programów: JAWOR lub Czyste Powietrze z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy i samodzielności w realizacji takich inwestycji. Realizacja projektu „Laboratorium Skawina” pokazała zasadność realizacji zadania, w którym gmina przejmuje ciężar odpowiedzialności za poprawność realizacji w tym nadzoru inwestycji.

Program STOP  SMOG  dedykowany jest osobom, które posiadają stary nieefektywny kocioł węglowy oraz są zagrożone ubóstwem energetycznym. Kolejny nabór wniosków do programu JUŻ  WKRÓTCE.

Aby zostać zakwalifikowany do wsparcia w ramach realizacji programu STOP  SMOG:
1. mieszkaniec musi być właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa,
2. w budynku musi być użytkowane stare źródło ciepła (ogrzewania) w postaci niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe do centralnego ogrzewania lub inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych nie spełniające wymogów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” dla Województwa Małopolskiego,
3. w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, mieszkaniec osiągał średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 175% kwoty najniższej emerytury (1925 zł kwota brutto) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (1375 zł kwota brutto) w gospodarstwie wieloosobowym oraz powierzchnia użytkowa na jedną osobę stale zamieszkującą budynek nie może być większa niż 50 m2,
4. mieszkaniec posiada środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 000 zł, z uwzględnieniem wartości budynku jednorodzinnego. Mieszkaniec będzie musiał złożyć oświadczenie zawierające informacje o tych środkach i zasobach majątkowych, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra (oświadczenie będzie wymagane przed podpisaniem umowy),
5. mieszkaniec faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.

Zakres prac obejmuje np.:

  • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne;
  • termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Szczegóły dostępne są TUTAJ.

 

W ramach projektu planujemy objąć wsparcie 300 rodzin (domów jednorodzinnych) zarówno w zakresie termomodernizacji jak i/lub wymiany źródeł ciepła. Szacujemy, że modernizacja 300 domów spowoduje ograniczenia użytkowania energii o 135 MWh/m2/rok i zmniejszenie emisji:

- PM10 o ok. 11 ton rocznie,

- PM2,5 o ok.10 ton rocznie,

- SO2 o ok. 34 ton rocznie,

- BaP o ok. 21 kg rocznie,

(przy założeniu powierzchni domu ok. 160 m2; kaloryczności 1 Mg węgla – 30 GJ).

Ograniczenie zużycia energii wyniesie 135MWh/m2/rok a zatem 135MWh x 160 m2 = 21  600  000 kWh co stanowi równowartość 77760 GJ. Na podstawie wskaźników przyjętych z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013 z których wynika, że poziom emisji przy kotłach na paliwa stałe starej generacji wynosi:

- PM10  - 225 g/GJ

- PM2,5 - 201 g/GJ

- SO2 - 900 g/GJ

- BaP - 270 mg/GJ

Przy kotłach na gaz ziemny przyjęto następujący poziom emisji:

- PM10  – 0,5 g/GJ

- PM2,5 – 0,5 g/GJ

- SO2 – 0,5 g/GJ

- BaP - 0 mg/GJ

Dokumenty wdrożeniowe programu:

- UCHWAŁA Nr IX/111/19 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia „Gminnego programu niskoemisyjnego dla Gminy Skawina na lata 2019 - 2023”

- UCHWAŁA NR XI/144/19 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu

- ZARZĄDZENIE Nr 295.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG przyjętego Uchwałą nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.