Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Wyznaczenie OZ OR

Kluczowym elementem opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR) na terenie gminy.

Co to jest obszar zdegradowany?

Jest to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto na tym obszarze musi występować co najmniej jeden z następujących negatywnych zjawisk:

  • gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
  • środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
  • przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
  • technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Co to jest obszar rewitalizacji?

Jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Fundamentem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji jest diagnoza społeczno-gospodarcza, która potwierdza spełnienie przez te obszary przesłanek ich wytyczenia. W celu jej opracowania niezbędne jest przeprowadzenie analizy, w której wykorzystuje się obiektywne i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Proponowany zasięg obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji jest przedkładany mieszkańcom i interesariuszom w toku konsultacji społecznych, które ogłasza Burmistrz. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, a także wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

Finalnym krokiem procesu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji jest zatwierdzenie ich w drodze uchwały przez Radę Miejską.