Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Eksperci

ZESPÓŁ EKSPERTÓW  WSPIERAJĄCYCH OPRACOWANIE STRATEGII GMINY SKAWINA

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres czynności przy realizacji zamówienia

Dane dotyczące kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia

Wykształcenie

Doświadczenie
w wykonywaniu podobnych zamówień

1.

Jacek Kwiatkowski – Dyrektor Wydziału Programów i Projektów FRDL MISTiA

Nadzór merytoryczny nad realizacją zamówienia

Wyższe, ekonomia

Konsultant, doradca, trener w  kilkunastu projektach z  zakresu planowania strategicznego, rozwoju małych i średnich firm, doświadczenie w zarządzaniu projektami krajowymi i  europejskimi, trener i konsultant w Programach USAID (LGPP) i PAOW

2.

Wojciech Odzimek

Prowadzenie warsztatów strategicznych, opracowanie analiz społeczno-gospodarczych, opracowanie dokumentu końcowego Strategii

Wyższe, geografia społeczno-ekonomiczna,

zarządzanie personelem (studia podyplomowe)

Konsultant, trener w zakresie planowania strategicznego w  gminach i powiatach, współautor ponad 70 strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, wieloletnich planów inwestycyjnych w Polsce i na Ukrainie, certyfikat trenera zarządzania strategicznego (USAID)

3.

Dawid Hoinkis

Opracowanie analiz społeczno - gospodarczych, opracowanie dokumentu końcowego Strategii

Wyższe, administracja publiczna

Konsultant w projektach z  zakresu planowania strategicznego, doświadczenie
w zakresie analiz społeczno - gospodarczych dla JST

4.

Aldona Okraszewska

Opracowanie analiz społeczno - gospodarczych, opracowanie dokumentu końcowego Strategii

Wyższe, ekonomia

Konsultant, doradca, trener w  kilkunastu projektach z  zakresu planowania strategicznego, rozwoju małych
i średnich firm, doświadczenie
w zarządzaniu projektami krajowymi i  europejskimi, trener w  programie PAOW

5.

Piotr Modrzewski

Opracowanie analiz społeczno-gospodarczych, opracowanie dokumentu końcowego Strategii

Wyższe, socjologia

Specjalista w zakresie badań społecznych w samorządzie terytorialnym, Centrum Analiz Strategicznych MISTiA

6.

Krzysztof Malczyk

Opracowanie analiz społeczno-gospodarczych, opracowanie dokumentu końcowego Strategii

Wyższe, administracja publiczna, ekonometria

Konsultant w projektach z  zakresu planowania strategicznego, doświadczenie
w zakresie prognozowania i analiz statystycznych dla JSTFRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (MISTiA) jest organizacją pozarządową, działającą w strukturach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. MISTiA powstał w 1991 roku na podstawie porozumienia pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Wojewodą krakowskim. Siedziba FRDL MISTiA mieści się w Krakowie. Instytut posiada ośrodki zamiejscowe w Tarnowie i Rzeszowie. Misją Instytutu jest wspieranie osób, organizacji i środowisk biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

Podstawowymi formami działania FRDL MISTiA są:

  • konsultacje i doradztwo dla samorządów, administracji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie inicjatyw obywatelskich,
  • opracowywanie dokumentów strategicznych i programów rozwojowych,
  • przygotowywanie i prowadzenie badań społecznych, szkoleń, seminariów, kursów, treningów, warsztatów,
  • organizowanie konferencji i sympozjów o zasięgu regionalnym, krajowym
    i międzynarodowym,
  • wspomaganie integracji środowisk poprzez działalność forum i klubów (np. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Forum Gospodarki Przestrzennej, Forum Pomocy Społecznej, Forum Skarbników, Forum Pomocy Społecznej, Forum Ekologiczne, itp.),
  • prowadzenie badań naukowych i analiz, zbieranie i opracowywanie informacji,
  • lobbing na rzecz budowy społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

Ważnym partnerem FRDL MISTiA są jednostki samorządu terytorialnego. Obok działalności forów, skupiających specjalistów z różnych obszarów funkcjonowania administracji samorządowej, Instytut prowadzi szereg prac konsultingowo-doradczych dla j.s.t. Wśród nich istotne miejsce zajmuje opracowywanie podstawowych dokumentów dla gmin, powiatów i województw z zakresu zarządzania strategicznego – Strategii Rozwoju, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, Budżetów Zadaniowych, Lokalnych Programów Rewitalizacji i strategii branżowych (np. przedsiębiorczości, oświaty, turystyki, rozwiązywania problemów społecznych, rozwoju obszarów wiejskich, etc.).

Jednostką FRDL MISTiA jest Centrum Analiz Strategicznych, które wykonuje usługi badawcze dla j.s.t. dotyczące kluczowych aspektów i obszarów działania samorządu. W ramach CAS przygotowywane są raporty i opracowania dotyczące m.in. opinii mieszkańców o wybranych działaniach samorządu, analizy rozwoju gospodarczego, audyty oświatowe, analizy lokalnego rynku pracy, analizy obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym, badania potrzeb oraz ewaluacja projektów europejskich.