Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Informacje

Strategia jest opracowywana metodą partycypacyjno-ekspercką, która charakteryzuje się ścisłą współpracą między ekspertami, a przedstawicielami i mieszkańcami Gminy. Na każdym etapie tworzenia dokumentu będą odbywały się spotkania konsultacyjne i warsztaty z władzami samorządowymi, przedstawicielami biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych, a także liderami lokalnymi.

Wobec prowadzonych obecnie procesów reorganizujących politykę regionalną w Polsce, niezmiernie ważne pozostaje powiązanie zapisów Strategii Rozwoju Gminy Skawina z planami wyższego szczebla:

 • Strategią Rozwoju Kraju do 2020 roku;
 • Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie;
 • Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
 • Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;
 • Subregionalnym Planem Rozwoju dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego;
 • Strategią Powiatu Krakowskiego.


Zapewnienie spójności pomiędzy aktualizowaną Strategią Rozwoju Gminy Skawina, a dokumentami szczebla krajowego i regionalnego umożliwi w kolejnym okresie programowania UE korzystanie ze środków europejskich oraz nowych narzędzi finansowych, takich jak zapisany w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego kontrakt terytorialny.


ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM STRATEGII ROZWOJU:

 • powołanie Konwentu Strategicznego zarządzeniem Burmistrza  – grupy roboczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Skawina składającej się z trzech głównych środowisk lokalnych (tzw. „trójkąta współpracy”):

- sektor publiczny: władze samorządowe (Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej, Skarbnik, Sekretarz, radni – przewodniczący komisji Rady, szefowie wybranych jednostek organizacyjnych Gminy), reprezentanci jednostek podległych, sołtysi
- przedsiębiorcy: reprezentanci pracodawców i organizacji gospodarczych z terenu Gminy;
- mieszkańcy: przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy społeczni, osoby publiczne.

 • opracowanie Raportu o stanie gminy - dokumentu analitycznego, opisującego stan istniejący oraz tendencje społeczno-gospodarcze zachodzące w Gminie w latach 2008-2012. Dodatkowo wskaźniki zawarte w raporcie mogą być porównane z analogicznymi wskaźnikami innych miast (analiza układu lokalnego) oraz ze średnimi wskaźnikami województwa małopolskiego i Polski. Raport zostanie opracowany m.in. w oparciu o materiały i dane uzyskane z Gminy Skawina, Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) oraz Urzędu Statystycznego w Krakowie (wyniki Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego).
 • analiza dokumentów strategicznych – analiza obowiązujących w gminie dokumentów o charakterze strategicznym tj.: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Studium uwarunkowań rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aktualnie obowiązującej strategii gminy, innych programów i opracowań;
 • I sesja strategiczna - Przeprowadzenie analizy SWOT – analiza zasobów własnych i otoczenia zewnętrznego Gminy. Podczas sesji z Konwentem nastąpi również prezentacja podstawowych wskaźników opisujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Skawina oraz ich zmiany w czasie, wraz z prognozami. W wyniku prac warsztatowych oraz analizy dostępnych dokumentów i informacji nastąpi opracowanie ostatecznej wersji wyników analizy SWOT.
 • II sesja strategiczna:
  - Weryfikacja misji i wizji.
  - Identyfikacja głównych problemów rozwojowych w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych Gminy Skawina.
  - Identyfikacja priorytetów rozwojowych przyjętych w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i krajowego, istotnych dla rozwoju Gminy Skawina.
  - Weryfikacja obszarów strategicznych Gminy Skawina.
  - Weryfikacja celów strategicznych i celów operacyjnych.
 • III sesja strategiczna:
  - Weryfikacja zadań kluczowych ze „starej” strategii pod kątem przydatności i aktualności względem tworzonego dokumentu,
  - Identyfikacja nowych celów i zadań kluczowych dla Strategii Rozwoju Gminy Skawina.
 • ostateczne opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Skawina oraz konsultacje dokumentu z władzami samorządowymi i społecznością lokalną
  - Powiązanie celów i zadań kluczowych z priorytetami i celami dokumentów szczebla regionalnego i krajowego (Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020) oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  - Opracowanie zasad wdrażania i monitoringu Strategii,
  - Określenie metod ewaluacji i pomiaru efektywności - mierniki realizacyjne.
  - Konsultacje Strategii z władzami samorządowymi oraz społecznością lokalną