Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Eksperci

Instytut Ekonomiki Przestrzennej
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Dr Janusz Jeżak
urbanista, prezes zarządu Instytutu Ekonomiki Przestrzeni, specjalista z zakresu: planowania przestrzennego, rewitalizacji, polityki miejskiej oraz rozwoju lokalnego. Członek kapituły konkursu "Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią", autor ponad 20 publikacji poświęconych problematyce gospodarki przestrzennej, w tym czterech wydanych książek, blisko 60 opracowań eksperckich i opinii podejmujących problematykę planowania rozwoju miast. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach optymalizacji procesów zagospodarowania przestrzeni, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik analizy danych.

Joanna Czarnik
Trenerka, mentorka, ekspertka ds. NGO i konsultacji społecznych, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży i dorosłych, menadżerka społeczna, psycholog. Od 15 lat zaangażowana w działania organizacji pozarządowych, odpowiedzialna za zarządzanie projektami animacyjnymi oraz jako członkini zarządów. Projektuje, realizuje programy i cykle szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji społecznych. Prowadzi szkolenia i mentoring z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, m.in. zarządzania zespołem, zarządzania finansami, pozyskiwania środków na działalność, koordynacji projektów. Pomaga rozwijać lokalną aktywność społeczną, animuje współpracę międzysektorową.

Ewa Chromniak

Prezeska zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, doświadczona trenerka i moderatorka spotkań i procesów. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi, pomagając im w rozwoju, skutecznym planowaniu i realizacji działań, a także w obszarze współpracy partnerskiej oraz w zakresie włączania mieszkańców w dialog i współdecydowanie o sprawach publicznych. Współpracuje z samorządami małopolskimi w zakresie opracowania dokumentów strategicznych. Wspierała opracowanie Wieloletnich Programów Współpracy, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Kraków, Programu Polityki na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Programu Polityki na rzecz osób Starszych w gminie Klucze a także Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobczyce.