Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Proces partycypacji

Proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

W dniu 23 czerwca 2021 r. Gmina Skawina rozpoczęła konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do opiniowania i zgłaszania uwag do dokumentu. Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy Skawina i poszukać rozwiązań, które pozwolą rozwijać potencjał Gminy, godząc różne potrzeby lokalnej społeczności. Należy podkreślić, iż inaczej, jak w poprzednim procesie tworzenia strategii, to mieszkańcy, przedsiębiorcy, NGOs i wszyscy inni zainteresowani rozwojem małej ojczyzny, odegrali kluczową rolę w procesie tworzenia planu rozwoju gminy na najbliższe lata.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od 23 czerwca 2021 roku do 19 września 2021 roku:

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, będzie możliwe w formie:

1.pisemnej – uwagi i opinie do projektu strategii rozwoju można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza opublikowanego wraz z projektem strategii rozwoju (do pobrania poniżej), w następujący sposób:

a.w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

b.pocztą na adres Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),

c.za pomocą poczty elektronicznej, na adres: strategia@gminaskawina.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

2.spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania stacjonarnego w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 17:00 w sali Pałacyku „Sokół” ul. Mickiewicza 7 w Skawinie. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, moderowaną dyskusję z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument, a  następnie możliwość zgłaszania uwag i propozycji z wykorzystaniem formularza. Mając na względzie stan epidemii, powyższe spotkanie może odbyć się w formule zdalnej.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030 wraz z formularzem zgłaszania uwag są dostępne do pobrania jako załącznik do niniejszego artykułu, na stronie internetowej Gminy Skawina (www.gminaskawina.pl), w zakładce „Mieszkańcy” w podzakładce „konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz do wglądu w siedzibie Wydziału Rozwoju i Strategii, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 I piętro, pok. 4, 32-050 Skawina.

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Rozwoju i Strategii, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12 I piętro, pok. 4. tel. 12 277 01 84; email: strategia@gminaskawina.pl;

Z przebiegu i wyników konsultacji sporządzony i opublikowany zostanie raport.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez zgłaszanie uwag do dokumentu oraz obecność na spotkaniu konsultacyjnym. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, który odpowie na Państwa oczekiwania.


Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Rozwoju i Strategii  

tel. 12 277 01 84

email: strategia@gminaskawina.pl