Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 18 października 2021 r.
  • zakończenie konsultacji: 15 listopada 2021 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie
    - pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl;
    - spotkania publicznego – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 8 listopada 2021 r.
  • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Promocji, Sportu i Współpracy, ul. Rynek 12, II piętro
    Joanna Maryon-Golonka, tel. 12 2770 134, e-mail: j.golonka@gminaskawina.pl i Dorota Bal, tel.: 12 2770 103, e-mail: d.bal@gminaskawina.pl 

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”, w BIP oraz siedzibie Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy.


Zasady konsultacji w Gminie Skawina: KLIKNIJ TUTAJ

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ