Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie planowanego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Prowadzenie Centrum Aktywności Kulturalnej na osiedlu Ogrody w 2021 roku”.

CEL KONSULTACJI:

- poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Aktywności Kulturalnej na osiedlu Ogrody w 2021 roku.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

- zgodnie z zarządzeniem nr 116.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 maja 2021 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat. W toku prowadzonych konsultacji zaproszenie do złożenia uwag skierowano do podmiotów sektora pozarządowego oraz mieszkańców Gminy Skawina.

PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 4 czerwca – 24 czerwca 2021 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 116.2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie planowanego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Prowadzenie Centrum Aktywności Kulturalnej na osiedlu Ogrody w 2021 roku”;

- konsultacje przeprowadzono w formie:

1) pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 116.2021 z dnia 28 maja 2021 r. poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaskawina.pl;

2) spotkania konsultacyjnego – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania z Zarządem Osiedla Nr 4 „Ogrody”, mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych;

- w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurze konsultacji wykorzystano stronę www.gminaskawina.pl, portal społecznościowy Facebook oraz informację e-mailową.

LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:

- podczas prowadzonych konsultacji pisemnych uwagi zgłoszone zostały przez 1 osobę. Po zakończeniu procesu konsultacyjnego (28 czerwca 2021 r.) wpłynęły uwagi od 1 osoby;

- w podlegającym protokołowaniu spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło 10 osób (zgodnie z załączoną listą obecności).

WYNIKI KONSULTACJI znajdują się w załączonym poniżej raporcie z konsultacji.


Link do informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Opracowanie raportu Wydział Promocji Sportu i Współpracy.