Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Uchwały NR XXXIII/486/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia akceptacji dla przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia statutu Gminy Skawina oraz §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Statutu Gminy Skawina.

Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 16 lipca 2021 r.
  • zakończenie konsultacji: 15 sierpnia 2021 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej w następujący sposób:

  • poprzez przesłanie arkusza na adres poczty elektronicznej: rada@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego arkusza konsultacyjnego, o którym mowa powyżej, z podpisem osoby zgłaszającej, rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  • przez złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą na adres Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 2, pok. 3, (Katarzyna Nowak, tel.: 12 277 01 96, e-mail: rada@gminaskawina.pl

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.