Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.


CEL KONSULTACJI:

  • poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie wprowadzenia zmian.


PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

  • zgodnie z zarządzeniem nr 197.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 6 sierpnia 2021 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat. W toku prowadzonych konsultacji zaproszenie do złożenia uwag skierowano do podmiotów sektora pozarządowego, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz mieszkańców Gminy Skawina.


PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

  • konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 18 sierpnia – 8 września 2020 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 197.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”;konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 197.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl;
  • w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurę konsultacji wykorzystano również portal społecznościowy Facebook oraz newsletter.


LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:

  • Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego po zapoznaniu się z projektem wniosła dwie uwagi jego treści;
  • w toku konsultacji zgłoszone zostały uwagi przez Stowarzyszenie Równa Szansa, Fundację Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom, Fundację Wyobraź Sobie, inicjatywę Dzika Edukacja, Stowarzyszenie Dzieci są Ważne.


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.