Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu Statutu Gminy Skawina będącego załącznikiem do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina wpłynęło 116 uwag (2 x po 58 tożsamych uwag).


Działając na podstawie §15 Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie projektu Statutu Gminy Skawina będącego załącznikiem do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina.

 

CEL KONSULTACJI:

  • poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji w zakresie proponowanego projektu.

 PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

  • zgodnie z zarządzeniem nr 160.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lipca 2021 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat.

 PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

  • konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 15 lipca – 15 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem nr 160.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Skawina będącego załącznikiem do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina;
  • konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 160.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lipca 2021 r. w następujący sposób:
  • poprzez przesłanie arkusza na adres poczty elektronicznej: rada@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego arkusza konsultacyjnego, o którym mowa powyżej, z podpisem osoby zgłaszającej, rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  • przez złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą na adres Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektroniCznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

 LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:

  • w toku konsultacji uwagi zgłoszone zostały przez 2 osoby.

WYNIKI KONSULTACJI: w załączonym raporcie


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.