Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu nie wpłynęły uwagi zainteresowanych stron. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Raport z konsultacji społecznych.

1.      Cel konsultacji społecznych.
2.      Podmioty zaangażowane w konsultacje.
3.      Liczba osób uczestniczących w konsultacjach.
4.      Przebieg i forma konsultacji.
5.      Uwagi zgłoszone podczas trwania konsultacji.
6.      Wyniki i podsumowanie konsultacji.

1.      Cel konsultacji społecznych.
Celem konsultacji było poznanie opinii, złożenie uwag, bądź propozycji w zakresie projektu Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu.

2.      Podmioty zaangażowane w konsultacje.
Przeprowadzone konsultacje odbywały się w sposób ogólnodostępny, a skierowano je do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat.

3.      Liczba osób uczestniczących w konsultacjach.
Przedstawiciele uprawnionych podmiotów nie złożyli uwag w przewidzianej formie i trybie.

4.      Przebieg i forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadzono w terminie  od 24 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. w    formie pisemnej    -    poprzez    przyjmowanie    uwag z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag, w następujący sposób:
a)      poprzez adres poczty elektronicznej: urzad@gminaskawina.pl  (za ważne uznano stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza zgłaszania uwag wskazanego w ust. 1 z podpisem osoby zgłaszającej lub wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc);
b)      osobiście - poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego formularza zgłaszania uwag) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), pok. 1 lub na dzienniku podawczym Urzędu, ul. Rynek 14.

5.      Uwagi zgłoszone podczas trwania konsultacji.
W okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi uprawnionych stron za pomocą formularza zgłaszania uwag.

6.      Wyniki i podsumowanie konsultacji.
Wobec braku złożenia uwag na formularzach zgłoszeniowych przez uprawnione strony przyjmuje się, że projekt Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu spełnia oczekiwania mieszkańców.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ