Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.28   8.36   1.81
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

MGOPS

Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina

Nowe umiejętności - nowa praca - lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina

ORGANIZATOR: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

PROGRAM:
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej - w ramach, którego podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- którego celem jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
 95 586,80 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
 85 550,18 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-01-2008 do 31-12-2013 r. (projekt systemowy)

DATA WYBORU PROJEKTU: 19-08-2008 r.
 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób, które pozostając długotrwale bezrobotnymi na co dzień korzystają z pomocy społecznej. Pierwszy etap projektu zakończył się 31 grudnia 2008 roku, uczestnicy w ramach udziału w projekcie uczęszczali na warsztaty kompetencji społecznych, odbywali konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem oraz uczestniczyli w szkoleniu z zakresu umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu. Ukończyli również wybrane przez siebie kursy zawodowe: fryzjerski, kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, prowadzenia wózków jezdniowych oraz opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Kurs zakończony egzaminem potwierdza certyfikat wraz z wydawanym uczestnikom zaświadczeniem nabycia nowych umiejętności. W drugim etapie projektu systemowego, wzięło udział 8 uczestników. Etap ten objął m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem oraz kursy zawodowe.


Od 12 kwietnia 2010r. rozpoczął się pierwszy etap tegorocznego projektu, w którym bierze udział 30 osób. Beneficjenci będą uczestniczyć w warsztatach kompetencji społecznych i aktywizacji zawodowej zarówno w zajęciach grupowych jak również indywidualnych. Wsparcie psychologa pozwoli zniwelować bariery u osób pozostających bez pracy, wzmacniając ich pewność siebie i motywację do aktywnej obecności na rynku pracy. Konsultacje z doradcą zawodowym przygotują beneficjentów do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę oraz pomogą w określeniu predyspozycji do konkretnych zawodów.

CZYTAJ WIĘCEJ