Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Obwodnica - odcinek II i III

Obwodnica Skawiny - budowa drogi gminnej kl. GP - odc. II i III


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE:4.1. Rozwój infrastruktury drogowej

Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym

WARTOŚĆ PROJEKTU: 42 588 785,04 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:36 165 561,18 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-06-2013 r. do 31-03-2015 r.

DATA PODPISANIA UMOWY: 22-01-2014 r.


Opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę drogi gminnej klasy GP w Skawinie o długości 2,1 km wraz z budową dwóch obiektów mostowych i dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi ul. Tyniecką i ul. Energetyków, budową odwodnienia, oświetlenia, ekranów akustycznych, chodników, przebudową niezbędnej infrastruktury sieciowej oraz koniecznym zagospodarowaniem terenu. Droga będzie pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta.

Prace przebiegały na dwóch odcinkach: II o długości ok. 1447 m (od ulicy Przemysłowej do ulicy Tynieckiej) i III o długości ok. 654 m (od ulicy Tynieckiej do ulicy Energetyków). Wybrany wariant technologiczny umożliwił osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym zakresie robót. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają uzyskanie planowanych produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych. Zastosowana technologia zapewnia bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość techniczną drogi po jej wybudowaniu.

Budowa II i III odcinak znacznie poprawiła bezpieczeństwo i komfort podróżujących poprzez wyeliminowanie utrudnień w ruchu (korków, krętości dróg, nienormatywnego mostu na rz. Skawinka) oraz usunięcie ruchu ciężarowego i tranzytowego z historycznego i zabytkowego centrum Skawiny.

W projekcie zastosowane zostały elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu: skrzyżowania typu rondo, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, oznakowanie pionowe i poziome, stalowe bariery ochronne, oświetlenie drogowe.

II i III odcinek łączy się bezpośrednio z:

- drogą krajową poprzez wybudowany I odcinek do skrzyżowania z ul. Krakowską (DK44)

- drogą wojewódzką- obwodnica powstaje w ciągu DW 953 Skawina – K.Zebrzydowska

- drogą powiatową – II odcinek kończy się skrzyżowaniem z ul. Tyniecką (w ciągu drogi powiatowej 2177K), zaś III odcinek kończy się skrzyżowaniem z ul.Energetyków (w ciągu drogi powiatowej 2178K) - pośrednio przez DK 44 (ok. 800m odcinek) z obwodnicą Krakowa i autostradą A4 (węzeł Sidzina)

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności do:

- węzła autostradowego Sidzina,

- stref aktywności gospodarczej – II i III odcinek zapewnia bezpośrednie połączenie pomiędzy SAG (120ha) i SOG (50ha) oraz bezpośrednie połączenie SAG-u i SOG-u z obwodnicą Krakowa i autostradą A4.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.