Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Sala gimnastyczna w Krzęcinie

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krzęcinie


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna

DZIAŁANIE: 6.2. Rozwój obszarów wiejskich

SCHEMAT: Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa

KATEGORIA INTERWENCJI: Infrastruktura edukacyjna

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2  955  668,20  zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2  068  967,74  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 04-05-2009 r. do 31-12-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 27-09-2011 r.

DATA PODPISANIA UMOWY: 10-01-2012 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami zaplecza, sanitariatami, łącznikiem, zespołem szatni i dwoma salami lekcyjnymi (dla 5 i 6 letnich dzieci) przy istniejącym budynku szkoły podstawowej w Krzęcinie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Główne działania w ramach projektu obejmowały:

- Prace przygotowujące teren pod inwestycję (organizacja zaplecza budowy, wykonanie żelbetonowych ław i stóp fundamentowych, roboty ziemne wraz z formowaniem podłoża)

- Prace budowlane i wykończeniowe (wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie schodów, pochylni, balustrad, dwuspadowego dachu i posadzek, wykończenie ścian tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią szpachlową, zamontowanie drzwi i okien, wykonanie izolacji termicznej, przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, ) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, wykonanie instalacji wewnętrznych, zakup i instalacja środków trwałych (wyposażenie i sprzęt sportowy), zagospodarowanie otoczenia (budowa parkingu, drogi p. poż., dwóch hydrantów zewnętrznych), promocja.

Produktem projektu jest budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami dodatkowymi w Krzęcinie, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo o powierzchni zabudowy 1080,34 m2 (pow. użytkowa 940,91 m2) i kubaturze 7896 m3. Nowa, wyposażona, główna sala sportowa wraz z rozkładanymi trybunami dla 90 widzów i boiskami do siatkówki (pełnowymiarowe) i mini-koszykówki posiada wymiary 26,05x19,35m. Zaplecze stanowi magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycieli wf i dwa węzły szatniowo-sanitarne dla grup 14 osobowych, w tym 1 dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowymi produktami projektu są dwie sale lekcyjne dla 5 i 6 letnich dzieci wraz z odrębnymi toaletami, dwa ogólnodostępne dla uczniów, nauczycieli i gości szkoły zespoły sanitariatów oraz sala do ćwiczeń korekcyjnych, łącznik pomiędzy salą gimnastyczną i budynkiem szkoły oraz parking o pow. 2 arów z wydzielonym miejscem dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nowa sala zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz umożliwia organizowanie spotkań, imprez i rozgrywek o charakterze ogólnodostępnym.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”