Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Strefa Gospodarcza SAG

Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej SAG


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE: 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

SCHEMAT: Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 357 222,70 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 9 230 836,55  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-10-2007 r. do 31-12-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 22-12-2009 r.


Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, realizację projektu przewidziano na lata 2007-2011. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano pod Skawińską Strefę Aktywności Gospodarczej(Skawina - Północ) obszar o ogólnej powierzchni około 130 ha. W chwili obecnej, na terenie Strefy działa kilkanaście podmiotów – głównie duże koncerny zagraniczne i krajowe. Jednakże, możliwość dalszego rozwoju inwestycji na terenie Strefy, a zarazem powstawanie miejsc pracy, była ograniczona ze względu na niedobory w zakresie infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa oraz energetyczna) oraz komunikacyjnej (drogi dojazdowe do nowobudowanych obiektów). Władze samorządowe Miasta i Gminy Skawina podjęły więc decyzję o przeprowadzeniu na terenie Skawińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) następujących zadań inwestycyjnych, które zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie:

 1. budowa wodociągu dla Strefy Skawina Północ
  Inwestycja obejmuje rurociąg zamykający pierścień sieci miejskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Przemysłowej, wymianę skorodowanego wodociągu w ul. Przemysłowej oraz przepięcia istniejących sieci rozdzielczych. Trasa przewodu poprowadzona zostanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
 2. budowa wodociągu w rejonie ulicy Podgórki
  Wybudowana zostanie sieć wodociągowa zasilająca zabudowania przy ulicy Podgórki w Skawinie. Wodociąg zasili zachodnią część SAG. Teren, dla którego projektuje się zasilanie w wodę wodociągową, to obszar mieszkalny. Na terenie tym znajdują się zabudowania jednorodzinne.
 3. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krakowskiej i Osiedla Rzepnik
  Wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna, która obsługiwała będzie zakłady przemysłowe oraz budynki mieszkalne w rejonie ulicy Krakowskiej i Osiedla Rzepnik. Trasa kolektorów głównych przebiegała będzie wzdłuż ulic: Krakowska, Łanowa, Pisary, Torowa, os. Rzepnik oraz wzdłuż projektowanej północnej obwodnicy miasta. Trasa projektowanych kolektorów przebiega w drogach oraz parcelach z zabudową mieszkalną i przemysłową. Rozwiązanie projektowe przewiduje realizację kanalizacji w systemie grawitacyjnym. Odprowadzanie ścieków sanitarnych nastąpi poprzez istniejącą komunalną sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Skawinie.
 4. przebudowa ulicy Torowej
  Ulica Torowa zostanie przebudowana na odcinku 699 m od zakładu Vesuviusz do ul. Przemysłowej. W ramach projektu zostanie przebudowana jezdnia, wybudowany zostanie chodnik i kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną także: linia teletechniczna, linia kablowa energetyczna, linia energetyczna napowietrzna, sieć gazowa. Wykonane zostanie również ogrodzenie od strony terenów PKP. Projektowaną przebudowę ulicy wkomponowano w istniejący pas uliczny, oraz częściowo w tereny kolejowe (zamknięte). Istniejąca jezdnia ulegnie rozbiórce z uwagi na małą nośność i różnorodność materiałów, oraz budowę kanału deszczowego i sanitarnego oraz gazociągu.
 5. budowa ulicy Nowoprzemysłowej
  I etap – projektowany odcinek połączy ul. Przemysłową (rejon Zakładów FERRO) ze skrzyżowaniem z ul. Za Górą. Wybudowany zostanie także most stały na potoku Rzepnik.
   

Realizacja przewidzianych projektem działań inwestycyjnych przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu rozpoznawalności miasta jako miejsca sprzyjającego inwestorom, o znacznej podaży atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Kluczowym wynikiem projektu w sferze oddziaływania będzie wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny i zapewnienie trwałych podstaw długofalowego rozwoju miasta.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.