Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Strefa Gospodarcza SAG – Etap III

PROGRAM:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 3. Przedsiębiorcza Małopolska

DZIAŁANIE:  3.1 Strefy aktywności gospodarczej

PODDZIAŁANIE:  3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – zit

WARTOŚĆ PROJEKTU:  2 809 738,26 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  1 883 173,24 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 28-10-2014 r. do 30-09-2019 r.

DATA WYBORU PROJEKTU:  07-08-2017 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:  13-09-2017 r.

Gmina Skawina w dalszym ciągu tworzy przyjazny klimat dla lokowania nowych przedsiębiorstw na jej terenie poprzez systematyczny rozwój powierzchni ułatwiających prowadzenie działalności, stąd przedmiotowy projekt zakłada działania inwestycyjne wraz z działaniami pomocniczymi koniecznymi do ich zrealizowania, które umożliwią przyciągnięcie nowych przedsiębiorców z sektora MŚP oraz stworzenie możliwości rozwojowych firmom obecnie rezydującym w SAG.

Celem bezpośrednim projektu, jest wzmocnienie potencjału gospodarczego i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Skawina poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury technicznej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie. Dzięki temu Gmina Skawina wzmocni pozycję konkurencyjną sektora MŚP, a także stworzy warunki dla bardziej elastycznego funkcjonowania na rynku podmiotów sektora MŚP wraz ze wzrostem ich znaczenia gospodarczego.

Projekt obejmuje następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej – etap II. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wod. PEØ160 o dł. ok. 782 mb. Projektowana sieć połączy istniejące odcinki sieci wodociągowej zlokalizowane przy ul. Podgórki i ul. Hałacińskiego. Inwestycja spowoduje stworzenie spinki wodociągowej, która w razie awarii jednej nitki będzie umożliwiała dostarczenie wody z drugiego źródła dla przedsiębiorstw, które będą lokalizowane w obszarze oddziaływania, jako pośredni efekt realizacji projektu, wspierając stabilność prowadzenia działalności. Ponadto, dozbrojenie terenów w północno-zachodniej części SAG w wodociąg wody użytkowej jest niezbędne do powstania nowych zakładów, ale również rozwoju już istniejących przedsiębiorstw tam działających.

- Budowa sieci kanalizacyjnej oraz pompowni sieciowej w rejonie ul. Łąkowej. Planowana sieć ma zostać wykonana wzdłuż płn.-zach. granicy SAG i obsługiwać płn.-zach. część SAG w tego typu infrastrukturę. Projekt sieci obejmuje kanalizację sanitarną PCV Ø250 (długość ok. 1031 m) oraz rurociąg tłoczny PE Ø110 (długość ok. 509 m) wraz z pompownią sieciową P1 i zbiornikiem retencyjnym. Dozbrojenie terenów w północnej części SAG w kanalizację sanitarną przyczyni się do zapewnienia odprowadzenia ścieków sanitarnych od przedsiębiorstw funkcjonujących i planujących lokalizacje nowych inwestycji, a  co za tym idzie, doprowadzi do polepszenia jakości środowiska.

W celu zrealizowania pełnego zakresu inwestycji niezbędne jest:

- sprawowanie nadzorów inwestorskich i autorskich nad zadaniami,

- promocja projektu.

Projekt realizowany jest dzięki formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.