Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Zakład zagospodarowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 7. Infrastruktura ochrony środowiska

DZIAŁANIE: 7.3. Gospodarka odpadami

WARTOŚĆ PROJEKTU5 996 901,32 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA4  183 140,30 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-10-2009 r. do 31-03-2013 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 11-02-2010 r.


Opis projektu:

Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) zlokalizowany jest na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego, na miejscu byłego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Skawina (tzw. „Popielniki”)

ZZO to nowoczesny punkt odbioru surowców wtórnych oraz innych problemowych odpadów, których nie można wyrzucać do kosza na zmieszane odpady komunalne. Powstał w celu ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia skutecznej formy zagospodarowania odpadów nadających się do ponownego przetworzenia, ułatwienia życia mieszkańcom, przez rozwiązanie jednego z istotniejszych problemów jakim jest pozbywanie się odpadów szkodliwych i wielkogabarytowy oraz poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności Gminy Skawina.

W skład ZZO wchodzą następujące obiekty:

 • Budynek portierni i obsługi wagi,
 • Waga samochodowa,
 • Brodzik do mycia kół samochodowych,
 • Magazyn wstępny surowców wtórnych,
 • Magazyn odbioru surowców wtórnych,
 • Magazyn odpadów niebezpiecznych
 • Plac składowy odpadów wielkogabarytowych
 • Stanowisko do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD,
 • Plac składowy odpadów budowlanych,
 • Budynek administracyjny
 • Garaże na sprzęt

Rodzaje przyjmowanych do ZZO odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (np. meble)
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe
 • drewno
 • szkło bezbarwne i kolorowe
 • odpady zielone
 • odzież i tekstylia
 • odpady niebezpieczne (np. baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, resztki rozpuszczalników, lakierów i farb w opakowaniach, opakowania po aerozolach, olejach, smarach, środkach ochrony roślin, itp.)
 • odpady z remontów (np. gruz, cegły, beton, styropian, poza odpadami zawierającymi azbest)

Mieszkańcy Gminy Skawina bez ponoszenia dodatkowych opłat mogą przywozić do Zakładu ww. odpady, w ilościach ustalonych odrębnym regulaminem. Odpady te będą dzielone na poszczególne frakcje (rodzaje) i przechowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po czasowym zmagazynowaniu odpady będą wywożone do innych punktów, gdzie nastąpi ich przetworzenie (surowce wtórne), dalsze składowanie lub unieszkodliwienie.


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”