PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna

DZIAŁANIE: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

PODDZIAŁANIE: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 737 343,32 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 8 276 219,02 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 30-11-2018 r. do 30-12-2022 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 17-02-2021 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 24-09-2021 r.


Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) na realizację projektu pn. „Zintegrowany rozwój transportu w Gminie Skawina”.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej mieszkańców Gminy Skawina oraz ograniczenie poziomu zanieczyszczeń i zwiększenie bezpieczeństwa dzięki integracji transportu zbiorowego z indywidualnym poprzez budowę infrastruktury pieszo rowerowej na terenie Gminy Skawina.

Projekt zakłada Budowę ścieżki rowerowej na poziomie korony prawego wału Kanału Łączany-Skawina od miejscowości Jaśkowice do miejscowości Kopanka o długości 11,3 km, obejmującej: budowę ścieżki rowerowej, utwardzonych zjazdów z wału oraz budowę i montaż infrastruktury towarzyszącej.