ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PROGRAM:
 Małopolska deszczówka
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 11 468,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
 19 180,00 zł
OKRES REALIZACJI ZADANIA: 04-07-2022 do 31-12-2022 r.

Opis ZADANIA:

Celem projektu jest realizacja zadań mających na celu ograniczenie skali i tempa zmian klimatu i rosnących wyzwań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi poprzez zakup materiałów oraz wykonanie 2 ogrodów deszczowych oraz zakup i instalacja pompy abisyńskiej.