Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Menu

Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 2018 rok

godło i flaga Polski

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych wszystkich osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Planowany w 2018 roku koszt realizacji zadania w Gminie Skawina:
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 137 400,00 zł.
Całkowity koszt zadania  - 192 560,20 zł.