Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

„Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Skawina

Gmina Skawina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania własnego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dzieci oraz osoby starsze i chore w trudnej sytuacji życiowej mogą dzięki temu otrzymać wsparcie w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym.

W związku z realizacją wymienionego zadania dotowanego z budżetu państwa, Wojewoda Małopolski na podstawie umowy 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. przyznał środki finansowe na jego realizację na terenie gminy Skawina w wysokości 251 079,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych), co stanowi 80% kosztów zadania.

Całkowity koszt zadania nie może być niższy niż 313 848,75 (słownie: trzysta trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy).