Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.68   9.23   0.8
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Centrum Wspierania Rodziny

Centrum Wspierania Rodziny

Centrum Wspierania Rodziny

strona internetowa: www.cwr-skawina.pl

 siedziba:  32-050 Skawina, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17

adres do  korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 1

Małgorzata KOPEĆ – Kierownik

e-mail: m.kopec@gminaskawina.pl 

tel. 12 276 01 27

Maria ŻYŁA

e-mail: m.zyla@gminaskawina.pl

tel. 12 12 276 34 10 – czynny w godz. 10:00 - 20:00

Centrum Wspierania Rodziny jest placówką wpisaną w struktury organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Ma charakter interdyscyplinarnego punktu informacyjno-konsultacyjnego. Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Świadczy pomoc psychologiczną i terapeutyczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.

Zadania:

 • Rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnego typu kryzysów.
 • Pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną przez sąd władzą wychowawczą.
 • Udzielenie porad i konsultacji prawno-społecznych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenie ojcostwa itp.
 • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Udzielanie porad i konsultacji dotyczących choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) i możliwościach ich leczenia.
 • Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
 • Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz osobom współuzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu.
 • Opracowywanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, ich realizacja, koordynacja oraz sporządzanie sprawozdań i raportów z ich realizacji.
 • Przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych, narkomanii oraz problemów dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Formy pomocy:

 • Konsultacje psychologiczne.
 • Konsultacje prawne.
 • Konsultacje terapeuty uzależnień.
 • Grupa Rodzinna Al.-Anon „Vita Rosa” – KLIKNIJ TUTAJ.
 • Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA” – KLIKNIJ TUTAJ.
 • Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM.
 • Inne grupy wsparcia np. dla osób dotkniętych przemocą, w zależności od potrzeb.
 • „Telefon wsparcia” – zapewniający osobom (w tym dzieciom i młodzieży) znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, pomocy psychologicznej na zasadzie szybkiego kontaktu z osobą fachową, w sposób intymny i nieformalny – KLIKNIJ TUTAJ.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – KLIKNIJ TUTAJ.

Jeśli:

 • W Twojej rodzinie występuje problem z nadużywaniem alkoholu lub przemocą?
 • Masz problem? Nie wiesz co zrobić?
 • Zabrakło Ci chęci do życia?
 • Doświadczasz przemocy? Oszukano Cię?
 • Czujesz się samotnie i nieszczęśliwie?
 • Nie możesz wyzwolić się z uzależnienia?

skontaktuj się ze specjalistami Centrum Wspierania Rodziny

Formy pomocy, harmonogram dyżurów specjalistów, dane kontaktowe - dostępne TUTAJ.


Inne zadania CWR:

 • Opracowywanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, ich realizacja, koordynacja oraz sporządzanie sprawozdań i raportów z ich realizacji.
 • Przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych, narkomanii oraz problemów dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 • Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Realizacja działań dotyczących zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 • Prowadzenie akcji informacyjnej na temat ruchów samopomocowych i pomoc
  w organizowaniu i prowadzeniu grup wsparcia oraz pomocy terapeutycznej.
 • Wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 • Współpraca z jednostkami oświatowymi, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 • Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz propagowanie zdrowego stylu życia.