Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Komisja alkoholowa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

siedziba:
Centrum Wspierania Rodziny
ul. ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina

dyżur:
każdy wtorek w godzinach 16:00-18:00

telefon: 
12 276 34 10,   wew. 14


adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473   z późniejszymi zmianami), należy w szczególności:

 • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie - liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

  INSTYTUCJA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Podstawą prawną funkcjonowania instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego są zapisy artykułów od § 24 do § 38 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473   z późniejszymi zmianami).

Instytucje zaangażowane w przeprowadzenie instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego i ich obowiązki na różnych etapach procedury:

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1.   Przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu połączonego z: powodowaniem rozkładu życia rodzinnego, demoralizacją małoletnich, uchylaniem się od pracy albo systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego. Zgłoszenia takiego może dokonać każda zainteresowana osoba (członek rodziny, sąsiad, nauczyciel itd.).
 2. Wezwanie osoby nadużywającej alkoholu na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania dla sądu. Dokumentacja powinna zawierać: opinię wydaną przez biegłego, jeżeli badanie zostało przeprowadzone, protokół z rozmowy przeprowadzonej z osobą zgłaszającą przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną, (jeżeli do takiej rozmowy doszło), dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego.
 5. Złożenie wniosku do sądu rejonowego i wszczęcie postępowania.

    SĄD REJONOWY (właściwy wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy)

 1.   Rozprawa powinna odbyć się w okresie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.
 2. Sąd może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłego, (jeżeli nie było dotychczas wykonane), zarządzić obserwację osoby badanej w zakładzie leczniczym, zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ policji osoby odmawiającej poddania się tym zaleceniom lub nie stawiającej się na rozprawy.
 3. Wysłuchanie osoby, której postępowanie dotyczy.
 4. Wydanie orzeczenia o zastosowaniu obowiązku leczenia w zakładzie odwykowym (stacjonarnym lub ambulatoryjnym).
 5. Na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może ustanowić kuratora.
 6. Obowiązek leczenia trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.
 7. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustanowienia.

    ZAKŁADY LECZNICTWA ODWYKOWEGO

 1. Osoba w stosunku, do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie stacjonarnym nie może opuszczać tego zakładu bez zezwolenia kierownika tego zakładu.
 2. Stacjonarny zakład leczniczy może skierować ze względów leczniczych osobę zobowiązaną do innego zakładu w celu kontynuowania leczenia. Musi zawiadomić o tym sąd.
 3. Informuje sąd o ewentualnym przerwaniu przez pacjenta leczenia.
 4. Ponowne przyjęcie pacjenta po wypisie nastąpić może wyłącznie po ustaleniu kolejnego możliwego terminu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą działalności Centrum Wspierania Rodziny.

 • Jeżeli picie bliskiej Ci osoby przeszkadza Tobie normalnie żyć
 • Jeżeli wydaje Ci się, że gdyby on (-a)przestał(-a) pić, to Twoje życie byłoby lepsze
 • Jeżeli często zadajesz sobie pytanie: Dlaczego on (-a) pije i szukasz winy także w sobie

Przyjdź do nas! 

Grupa Rodzinna Al-Anon

z a p r a s z a

na swoje spotkania, w każdą środę w godz. 18.00-20.00 w  Centrum Wspierania Rodziny  w Skawinie przy ul. Ks.J.Popiełuszki 17, telefon 276-34-10.

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązać wspólnie problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 

WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW "AQUA VITA"

Kim są anonimowi alkoholicy?

Anonimowi alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać  innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną organizacją lub instytucją, nie angażuje się w publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom  w jej osiągnięciu.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 roku w USA skąd rozrosła się  i dotarła do wielu krajów świata. W Polsce pierwsza Grupa AA powstała w 1957 roku.

Do Skawiny Wspólnota AA dotarła kilkanaście lat temu. Od czternastu lat działa w Skawinie Grupa AA "AQUA VITA" gdzie anonimowi alkoholicy ze Skawiny i nie tylko, spotykają regularnie raz w tygodniu na mityngach. Obecnie spotkania odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 18:00 do 19:30 w  Centrum Wspierania Rodziny przy  ul. Ks.J. Popiełuszki 17 w  Skawinie. 

Jednocześnie informujemy, że na mityng w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca może przyjść każdy, kogo interesuje problem uzależnienia od alkoholu. W pozostałe poniedziałki miesiąca na mityngach zamkniętych każdy człowiek mający problem z alkoholem może przekonać się, że z uzależnieniem można sobie radzić, niezależnie od tego czy jest się kobietą czy mężczyzną, czy jest się starym czy młodym człowiekiem.

A zatem do zobaczenia
Służby Grupy "AQUA VITA"