Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.15   9.86   0.82
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

godło i flaga Polski
Gmina Skawina realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Wartość dofinansowania wynosi 137 233,00 zł.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu osób niepełnoprawnych.
Program adresowany jest do:
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego.
Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma zapewniać uczestnikom programu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowana przez Gminę Skawina będzie ogólnodostępną usługą wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

W ramach Programu usługą asystenta objętych zostanie 8 osób w tym 6 osób to osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach swoich działań będzie świadczył pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, a także poprzez ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie tej osoby do podejmowania aktywności społecznej, będzie umożliwiał osobie niepełnosprawnej udział w życiu społecznym. 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej poprzez podejmowane działania będzie umożliwiał osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności. Dzięki organizowaniu i towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w  wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych będzie przeciwdziałał dyskryminacji oraz wykluczeniu tych osób. Podejmowanie tego typu działań będzie miało również na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia również po zakończeniu udziału w programie.

Plakat umieszczony w załączniku zawiera informacje dotyczące projektu: 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ”– EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE 137 233 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 137 233 zł