Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Posiłek w szkole i w domu – 2019 rok

godło i flaga Polski

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów:

  • pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży,
  • drugi to posiłek adresowany do osób starszych,
  • trzeci moduł zakłada możliwość doposażenia i poprawy standardu już działających stołówek lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Program ten jest dofinansowany dotacją ze środków Wojewody Małopolskiego. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację Programu w ramach modułu 1 oraz modułu 2. Pomoc polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokości dotacji, nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że dofinansowaniu podlega średni koszt posiłku oraz dzienna stawka pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku nie wyższy niż 8,50 zł.

Wartość zadania

Planowany w 2019 roku koszt realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Skawina:

  • wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa      - 224 600,00 zł.
  • środki własne gminy                                                            -   56 203,13 zł.
  • całkowity koszt zadania                                                       -269 368,05 zł.