Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   16.14   5.65   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

godło i flaga Polski
Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022r do dnia 31 grudnia 2022r. a na jego realizację przeznaczono kwotę 150 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).


Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków:


Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).

Więcej szczegółowych informacji dotyczących Programu w załącznikach i na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: KLIKNIJ TUTAJ.

Gmina Skawina po raz kolejny wystąpiła o środki finansowe w ramach Programu.

W dniu 8 marca 2022 r. Gmina Skawina podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Na realizację Programu w roku 2022 r. Gmina Skawina  otrzymała 610 011,00 zł, całkowita wartość wynosi 610 011,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu wsparciem zostanie objętych 20 osób niepełnosprawnych.