Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r.,Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu wspierania rodziny dla Gminy Skawina na lata 2022-2024”

Ogólne zasady konsultacji:

Rozpoczęcia konsultacji: 16 maja 2022r.

Zakończenie konsultacji: 6 czerwca 2022r.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego), który należy:

  • poprzez przesłanie arkusza na adres poczty elektronicznej: mgops@skawina.net (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego arkusza konsultacyjnego, o którym mowa powyżej, z podpisem osoby zgłaszającej, rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  • przez złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą na adres Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13, (tel.: 12 276 21 37, e-mail: mgops@skawina.net)

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji znajduje się w poniższych załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.