Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

Ogólne zasady konsultacji:

  • Rozpoczęcia konsultacji: 19 lipca 2022r.
  • Zakończenie konsultacji: 9 września 2022r.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

  • pisemnej poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl;
  • spotkania publicznego – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Harmonogram konsultacji:

  • 12 lipca 2022 r.   -  Ogłoszenie zamiaru prowadzenia konsultacji19 lipca 2022 r.    
  • 19 lipca 2022 r.    Rozpoczęcie konsultacji
  • 19 lipca – 9 września 2022 r    Konsultacje pisemne 
  • 2 sierpnia 2022 r. godz. 18.00    Spotkanie publiczne z mieszkańcami i przedstawicielami sektora pozarządowego
  • 9 września 2022 r.    Zakończenie konsultacji
  • Nie później niż do 9 października 2022 r.    Opublikowanie raportu podsumowującego konsultacje

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Promocji, Sportu i Współpracy, UMiG w Skawinie, ul. Rynek 12, II piętro, 32-050 Skawina.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji znajduje się w poniższych załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.