Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu wspierania rodziny dla Gminy Skawina nalata 2022-2024” nie wpłynęły żadne uwagi. Informacje dotyczące procesu konsultacyjnego znajdują się poniżej:


CEL KONSULTACJI:

- poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie projektu „Programu wspierania rodziny dla gminy Skawina na lata 2022-2024”


PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

- zgodnie z zarządzeniem nr 142.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 9 maja 2022 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat.

PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie: 16 maja – 6 czerwca 2022 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 142.2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu wspierania rodziny dla gminy Skawina na lata 2022-2024”

- konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej, za pomocą formularza konsultacyjnego, który mógł zostać dostarczony:

  • poprzez przesłanie arkusza na adres poczty elektronicznej: mgops@skawina.net (za ważne uznano stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego arkusza konsultacyjnego, z podpisem osoby zgłaszającej, rekomendowane było dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  • przez złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą na adres Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznano stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane było dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

- w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurze konsultacji wykorzystano stronę www.gminaskawina.pl, oraz portal społecznościowy Facebook.

LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:

- podczas prowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.

WYNIKI KONSULTACJI:

- wobec braku złożenia uwag przez uprawnione strony przyjmuje się, że projekt „Polityki Społecznej dla gminy Skawina na lata 2022-2026” w pełni spełnia oczekiwania mieszkańców.


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.