Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   10.75   2.75   1.08
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.6   13.34
Leśna   12.65   15.97
Edwarda Warchałowskiego   12.55   16.52
Wytrzyszczek   16.08   21.59
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   17.87   25.03
Skawińska   19.29   26.17
Leona Petrażyckiego   11.12   14.9
Leona Petrażyckiego   8.59   11.36
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

„Program współpracy” 2021

UCHWAŁA  Nr XXIV/341/20

RADY MIEJSKIEJ W  SKAWINIE

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 1057), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                     
                                                                                                         
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie
                                                                                                                                               
/-/ Ewa Masłowska


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) nałożyła w art. 5a ust. 1 na  organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach przeprowadzonych w  sposób określony w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy, rocznego programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy – w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Przepis ten wszedł w życie z dniem 12  marca 2010 r.

Konsultacje programu współpracy opisywane w art. 5a ust. 1 oraz przeprowadzone w trybie określonym w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy przeprowadzono zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Odbywały się one w dniach 25 sierpnia – 15 września 2020 r. i przebiegały w formie pisemnej – przez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego (poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl).

Informacja o sposobie tworzenia „Rocznego programu współpracy…” oraz o przebiegu konsultacji stanowi na podstawie art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) element „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie na rok 2021”.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Link do informacji w BIP:  KLIKNIJ TUTAJ.