Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   11.35   5.29   0.58
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.67   12.52
Leśna   7.93   10.52
Edwarda Warchałowskiego   10.57   13.87
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.91   13.17
Skawińska   10.25   13.05
Leona Petrażyckiego   7.61   10.27
Leona Petrażyckiego   5.83   7.88
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

„Program współpracy” 2021

UCHWAŁA  Nr XXIV/341/20

RADY MIEJSKIEJ W  SKAWINIE

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 1057), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                     
                                                                                                         
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie
                                                                                                                                               
/-/ Ewa Masłowska


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) nałożyła w art. 5a ust. 1 na  organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach przeprowadzonych w  sposób określony w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy, rocznego programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy – w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Przepis ten wszedł w życie z dniem 12  marca 2010 r.

Konsultacje programu współpracy opisywane w art. 5a ust. 1 oraz przeprowadzone w trybie określonym w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy przeprowadzono zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Odbywały się one w dniach 25 sierpnia – 15 września 2020 r. i przebiegały w formie pisemnej – przez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego (poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl).

Informacja o sposobie tworzenia „Rocznego programu współpracy…” oraz o przebiegu konsultacji stanowi na podstawie art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) element „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie na rok 2021”.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Link do informacji w BIP:  KLIKNIJ TUTAJ.