Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

17°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   14.11   1.99   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   19.62   28.57
Tyniecka   15.85   21.91
Wytrzyszczek   17.01   21.77
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   17.5   22.81
Skawińska   18.96   26.58
Leona Petrażyckiego   17.85   23.65
Leona Petrażyckiego   17.03   23.48
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Sprawozdanie z 2019 r.


UCHWAŁA Nr XIX/267/20
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 27 maja 2020 roku
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: Dz. 2020 poz. 713) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 688), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:
 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Ewa MASŁOWSKA

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.