Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.02   3.61   1.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   35.87   50.58
Leśna   30.19   41.83
Edwarda Warchałowskiego   33.6   46.46
Wytrzyszczek   33.9   49.03
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   31.56   44.43
Skawińska   34.65   46.74
Leona Petrażyckiego   32.62   45.73
Leona Petrażyckiego   26.69   35.9
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Sprawozdanie z 2020 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/467/21
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 26 maja 2021 roku
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie
Ewa MASŁOWSKA


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.