Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004  r. o  pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), art. 15 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z  2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15  października 2018 r. w  sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007), §1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w  sprawie wzorów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057), Uchwały Nr  XXIV/341/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie na 2021 r.” rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ