Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w 2022 r.


  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2022 roku wynosi: 76 650,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 307.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego Gminy Skawina z zakresu pomocy społecznej: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w 2022 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
  3. W 2020 ani w 2021 r. nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na realizację podobnych zadań.
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 29 grudnia 2021 r. o godz. 23:59:59.
  5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  https://witkac.pl.
  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 307.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 3 grudnia 2021 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.