Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w 2022 r. 

Na podstawie art. 18a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.), w związku z niespełnieniem wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego Gminy Skawina z zakresu pomocy społecznej: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w 2022 r. przez żadną ze złożonych ofert unieważnia się przedmiotowy konkurs.


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.


Dodatkowych informacji udzielają: