Uprzejmie informujemy, że w Zarządzeniu Nr 301.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz środków własnych Gminy Skawina, ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych wprowadzono zmiany. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

§ 5 ust. 1 uzyskuje brzmienie:

„Rozpatrzenie ofert konkursowych winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2021 r.”


Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.