Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2023 roku wynosi: 804 000,00 zł (słownie: osiemset cztery tysiące złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 326.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
  3. W latach 2019-2021 na realizację określonego wyżej zadania przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 1 392 611,24zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście złotych 24/100). W 2022 r. na realizację określonego wyżej zadania przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 718 380,00 zł (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 12 grudnia 2022 r. o godz. 23:59:59.
  5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 326.2022 Burmistrza Miasta i  Gminy Skawina z dnia 17 listopada 2022 r. na stronach www UMiG (załączniki pod niniejszym artykułem) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ( link do publikacji w BIP-ie).

Dodatkowych informacji udzielają: