Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja imprez, zawodów, turniejów o charakterze ponadlokalnym dla min. 250 uczestników w obszarze lekkoatletyki” w 2022 r.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2022 roku wynosi: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 36.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja imprez, zawodów, turniejów o charakterze ponadlokalnym dla min. 250 uczestników w obszarze lekkoatletyki” w 2022 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
  3. W 2021 r. nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na realizację podobnych zadań.
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 1 marca 2022 r. o godz. 23:59:59.
  5. Maksymalna dotacja, jaka zostanie udzielona, wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  6. Brak limitu składanych wniosków dla jednego podmiotu.
  7. Minimalny próg punktowy uprawniający do przyznania dotacji: 40%.
  8. Dostępna pula środków zostanie podzielona pomiędzy pozytywnie ocenione wnioski proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów.
  9. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
  10. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 36.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lutego 2022 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.


Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.