W celu uszczegółowienia zapisów dotyczących beneficjentów zadania publicznego oraz oczekiwanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w zarządzeniu nr 351.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia sportowe” w 2023 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych wprowadza się następujące zmiany:


 1. §1 ust. 3 uzyskuje brzmienie: Beneficjenci zadania:
  1) dzieci i młodzież do lat 20 zamieszkujące na terenie gminy Skawina,
  2) kadra trenerska szkoląca dzieci i młodzież do lat 20 zamieszkujące na terenie gminy Skawina.
 2. §1 ust. 4 punkt 1) uzyskuje brzmienie: Obowiązkowe rezultaty realizacji zadania publicznego, które musi spełnić każdy oferent:
  1) Liczba unikalnych uczestników zadania – dzieci i młodzież do lat 20, w tym liczba osób niepełnosprawnych.
  i/lub:
  Liczba unikalnych uczestników zadania – kadra trenerska, w tym liczba osób niepełnosprawnych.
  2) Liczba zrealizowanych zajęć, spotkań, warsztatów przy czasie trwania jednostki treningowej równym … minut.


Link do ogłoszenia w BIP-ie