Допомогу надається згідно зі Статтею 31 Закону з дня 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктем на території цієї країни.

Правила цього закону не стосуються щодо громадян України, в яких:

- дозвіл на постійне перебування в Польщі

- дозвіл на перебування в ЄС як довгостроковий резидент

- обмежений у часі дозвіл на перебування

- статус біженця

- додатковий захист

та які:

- подали заяву про надання міжнародного захисту (або від імені кого це було зроблено)

- заявили про свій намір подати заяву про надання міжнародного захисту

Хто може одержати грошову допомогу?

Допомогу може одержати кожен громадянин України (та його/її чоловік/дружина, який/яка не є українського погодження), який легально в’їхав на територію Польщі безпосередньо з території України після 24 лютого 2022 року, заявляє про намір залишитися на території Польщі та був вже внесений до реєстру PESEL.

Скільки Ви можете отримати?

Ви можете отримати 300 злотих. Ви можете використати ці гроші на проживання, зокрема, на покриття таких витрат: харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, плата за житло.

Яким чином і де треба подати заяву про надання грошової допомоги?

Заяву про грошову допомогу для осіб, які живуть на території ґміни Скавіна треба подати у Міському центрі соціальної допомоги у Скавіні, вул. Жвіркі і Віґури 13. Заяву подає особа, яка уповноважена, а у випадку дитини, заяву подають батьки, тимчасовий опікун або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною.Допомога надається всім незалежно від приходів, сімейної ситуації. Міський центр соціальної допомоги інформує про число виплати за допомогою доступних джерел інформації. Допомога буде зарахована на Ваш банківський рахунок вказаний у заяві.

Шаблон заявки наведено у додатку.


Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy posiadających:

  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą
  • zgodę na pobyt tolerowany

oraz którzy:

  • złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone)
  • zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy (oraz jego małżonek nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego), który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

Pomoc przysługuje w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem jej na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy dla osób, które przebywają na terenie Gminy Skawina składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13. Wniosek składa osoba uprawniona, a w przypadku dziecka jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun tymczasowy.Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji, a świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia będzie dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.