Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Patronat Burmistrza

Patronat Burmistrza Norberta Rzepisko przyznawany jest imprezom oraz wydarzeniom o randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym i regionalnym mającym wieloletnią tradycję, których realizacja przyczynia się do promocji Gminy Skawina. 

Co, gdzie, jak:

HONOROWE PATRONATY:

 • przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
 • jest wyróżnieniem honorowym i podkreśla szczególny charakter imprezy lub wydarzenia organizowanego na terenie Miasta i Gminy Skawina;
 • przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina odbywa się w oparciu o opinię właściwego merytorycznie wydziału (jednostki równorzędnej) UMiG w Skawinie lub jednostki organizacyjnej Gminy oraz Sekretarza Gminy , na temat organizowanej imprezy lub wydarzenia;
 • może być przyznany imprezom lub wydarzeniom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, służącymi promocji Gminy Skawina, a w szczególności: upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej, integracji społecznej, wymianie wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem nauki, kultury i turystyki, utrwalaniu tożsamości lokalnej oraz promocji dziedzictwa kulturalnego oraz historycznego, ochronie środowiska i promocji ekologii, rozwojowi gospodarki - niemającymi charakteru komercyjnego;
 • przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego;
 • informacja o przyznaniu lub odebraniu wyróżnienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie Patronatu:

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina może złożyć organizator wydarzenia (imprezy) lub osoba przez niego wyznaczona.

Co zawiera wniosek:

 • nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy wraz z danymi teleadresowymi oraz numer PESEL lub NIP;
 • opis planowanego wydarzenia lub imprezy oraz główne cele przedsięwzięcia;
 • termin oraz miejsce wydarzenia lub imprezy;
 • zasięg wydarzenia lub imprezy;
 • informacje wskazujące innych partnerów i/lub współorganizatorów;
 • informacje na temat wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego działań.

Wniosek w postaci formularza dostępny jest poniżej, a także na Dzienniku Podawczym UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pok.1.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek:

Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nie może być krótszy niż 30 dni przed data planowanej imprezy lub wydarzenia.  Wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane.  Wniosek można złożyć na Dzienniku Podawczym UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pok. 1 lub przesłać pocztą na w/w adres, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@gminaskawina.pl.

Jak przebiega procedura przyznania Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:


Patronat Burmistrza


Termin odpowiedzi na wniosek:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku i jest  zależny od ilości wniosków oczekujących w danym momencie na rozpatrzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.


Jakie są obowiązki organizatora po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi:

 • poinformowanie uczestników o przyznanym wyróżnieniu;
 • umieszczenie informacji o przyznanym Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych;
 • umieszczenie znaków oraz materiałów promocyjnych Gminy Skawina w widocznym miejscu podczas trwania imprezy lub wydarzenia;
 • złożenie sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia w ciągu 30 dni od zakończenia.

AKTY PRAWNE:
zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników  

Dodatkowych informacji udziela: