Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów zawiadamia o zwołaniu IX sesji II kadencji SRS, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7.

Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Powitanie radnych i zaproszonych gości.
  • Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VIII zwyczajnej sesji SRS.
  • Informacja o polityce senioralnej Gminy Skawina na lata 2022 – 2026.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie programu „Polityki Senioralnej Gminy Skawina na lata 2022 – 2026”.
  • Wolne wnioski.
  • Zamknięcie IX sesji SRS.

Przewodniczący SRS

Marian Bylica