Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów zawiadamia o zwołaniu VIII sesji II kadencji SRS, która odbędzie się w Skawinie w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Ratuszu, Rynek 1.

Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Powitanie radnych i zaproszonych gości.
  • Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VII zwyczajnej sesji SRS.
  • Informacja Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów o działalności między sesjami.
  • Informacja o polityce senioralnej Miasta i Gminy Skawina na lata 2022 – 2026.
  • „Szkoła - przyjazna seniorom” w Mieście i Gminie Skawina.
  • Zespół doradczy do zamieszczenia wiadomości w Biuletynie Informacyjnym Gminy Skawina.
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie VIII sesji SRS.

Przewodniczący SRS Marian Bylica