Rynek 3, II piętro


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl


STRUKTURA:


ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Edukacji i Zdrowia należy:

I. Zapewnienie warunków organizacyjnych do realizacji zadań oświatowych, w tym m.in.:

 1. zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę;
 2. prowadzenie spraw kadry kierowniczej placówek oświatowych:
  a. przygotowanie i organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych;
  b. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych, w tym spraw dotyczących oświadczeń majątkowych;
  c. przygotowywanie przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie ocen kadry kierowniczej placówek oświatowo-wychowawczych oraz przedkładanie ich Burmistrzowi.
 3. koordynacja, doradztwo i nadzór nad:
  a. zatrudnieniem w podległych placówkach oświatowych;
  b. tworzeniem schematów organizacyjnych placówek oświatowo-wychowawczych;
  c. zadaniami placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie statystyki, sprawozdawczości i analiz;
  d. zadaniami z zakresu dokształcania zawodowego nauczycieli.
 4. pośrednictwo w przepływie informacji między placówkami a Kuratorium Oświaty, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i innymi instytucjami i organizacjami;
 5. koordynowanie rekrutacji dzieci do placówek oświatowo-wychowawczych;
 6. przygotowywanie egzekucji administracyjnej w sprawach dotyczących realizacji obowiązku szkolnego;
 7. prowadzenie ewidencji niepublicznych oraz posiadających uprawnienia szkół  i placówek oświatowych publicznych;
 8. współpraca ze związkami zawodowymi pracowników oświaty;
 9. koordynacja programów profilaktyki prozdrowotnej oraz funkcjonowania szkolnej służby zdrowia;
 10. refundacja kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
 11. organizacja dowozów uczniów do szkół i uczniów niepełnosprawnych na terenie Gminy Skawina i Miasta Krakowa;
 12. tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych;
 13. organizowanie uczniom pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

II Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych, w tym m.in.:

 1. opracowywanie projektu budżetu i planu zadań rzeczowych szkół, przedszkoli  i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę;
 2. nadzorowanie realizacji budżetu i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania;
 3. opracowywanie opinii i wniosków dotyczących skutków finansowych przedsięwzięć organizacyjno-programowych;
 4. pełna obsługa finansowa placówek oświatowych w zakresie płac, wydatków rzeczowych, remontów, świadczeń socjalnych;
 5. prowadzenie analizy wydatków i kontrola pod względem celowości, gospodarności, oszczędności;
 6. przedstawianie Burmistrzowi zbiorczych zestawień potrzeb finansowych placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń, zaopatrzenia materiałowego, remontów;
 7. rozliczanie dotacji i programów rządowych.

III  Prowadzenie całości spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty.

IV  Prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla jednostek, których organem prowadzącym jest Gmina oraz innych jednostek po uzyskaniu zgody Gminy.

V Promocja i profilaktyka zdrowia, w tym m.in.:

 1. obsługa Rady Społecznej przy Pogotowiu Ratunkowym;
 2. przygotowanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek zdrowia;
 3. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia oraz powierzeniem Gminie zadań organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej;
 4. przekazywanie właściwym organom informacji o zachorowaniach na choroby zakaźne;
 5. współdziałanie z Pogotowiem Ratunkowym w Skawinie przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia na terenie Gminy.
 6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.